هاست میزبانی لینوکس

هاست 100 مگابایتی

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 100 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Account
 • 1 MYSQL
 • 1 Addon Domains
 • 1 Parked Domains
هاست 50 مگابایتی

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 50 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Account
 • 1 MYSQL
 • 1 Addon Domains
 • 1 Parked Domains
هاست 500 مگابایتی

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 500 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Account
 • 1 MYSQL
 • 1 Addon Domains
 • 1 Parked Domains
هاست 250 مگابایتی

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 250 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Account
 • 1 MYSQL
 • 1 Addon Domains
 • 1 Parked Domains
هاست 2 گیگ

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 2000 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 5 FTP Account
 • 5 Email Account
 • 5 MYSQL
 • 5 Addon Domains
 • 5 Parked Domains
هاست 1 گیگ

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 1000 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 2 FTP Account
 • 2 Email Account
 • 2 MYSQL
 • 2 Addon Domains
 • 2 Parked Domains
هاست 5 گیگ

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 5000 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 10 FTP Account
 • 10 Email Account
 • 10 MYSQL
 • 10 Addon Domains
 • 10 Parked Domains
هاست 3 گیگ

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 3000 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • 10 FTP Account
 • 10 Email Account
 • 10 MYSQL
 • 10 Addon Domains
 • 10 Parked Domains
هاست 20 گیگ

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 20000 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Parked Domains
هاست 10 گیگ

مجهز به انتي شلر ، فايروال و آنتي ديداس

 • 10000 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Email Account
 • نامحدود MYSQL
 • نامحدود Addon Domains
 • نامحدود Parked Domains